۱۴۰۰ جمعه ۲۷ فروردين

در تدوین محتوای این سایت، به ترتیبِ میزان نقش آفرینی، سازمان­های زیر حامی بوده­ اند:

اداره کل بیمه سلامت استان کرمان

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان  

 اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

اداره کل بهزیستی استان کرمان